Haz 29

Sivil Savunmanın Tanımı:

“Düşman taarruzlarına,tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı;halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati öneme haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.”
şeklinde tarif edilmektedir.   


                                  
SİVİL SAVUNMANIN AMAÇLARI:

1. Halkın can ve mal kaybının en az düzeye indirilmesi,
2. Hayati önemi olan her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşların korunması,
3. Bu kurum ve kuruluşların etkinliklerinin sürdürülmesi için ivedi onarım ve yenileştirmenin yapılması,
4. Savunma çabalarının sivil halk tarafından en geniş ölçüde desteklenmesi,
5. Cephe gerisi moralinin korunması.
 
SİVİL SAVUNMANIN NİTELİKLERİ:
 
 
Silahsız,
 
Koruyucu,
 
Kurtarıcı,
 
    İllerde ise savunma sekreterliği görevleri valiye bağlı olarak il sivil savunma müdürleri tarafından yürütülmektedir. Anılan yönetmeliğin 8. Maddesinde savunma sekreterliğinin görevleri sıralanmıştır. Buna göre sivil savunma hizmetlerini ilgili mevzuat ve bu konuda yurt düzeyinde yetkili ve sorumlu makam olan sivil savunma genel müdürlüğünün emir, direktif ve kararları doğrultusunda yürütülmesi de savunma sekreterliğinin görevleri arasında sayılmıştır.
Savunma sekreterliği bulunan bakanlık, kurum ve kuruluşlarda bahse konu yönetmeliğin 12. Maddesine göre sivil savunma şubesi, sivil savunma kanunu ve bu konudaki diğer mevzuat hükümlerinin, mensubu bulunduğu kurum içinde uygulanmasını sağlar ve bu konudaki hizmetleri yürütür.
        Savunma sekreterliği yönetmeliğinin 14. 15. Ve 16. maddelerinde görüleceği üzere; savunma sekreterlikleri seferberlik ve savaş hali hazırlıklarında ve sivil savunma hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesinde bakanlıklarda müsteşara, illerde valiye, diğer kurumlarda genel müdüre, kuruluşlarda ise en üst yetkiliye yardımcı olup onlara karşı sorumludurlar.
    Savunma sekreterleri, gerek bağlı bulunduğu kurumun bünyesindeki diğer dairelerin ve gerekse astı bulunan savunma uzmanlıkları ile sivil savunma uzmanlıklarının görevlerini mevcut mevzuat, direktif , emir ve talimat ile plan ve prensiplere uygun olarak yapıp yapmadıklarını izler, inceler ve denetler.
 
Bu amaçla;
 
-Bağlı bulunduğu makamın onayı ile ilgili daire ve kurumlardan raporlar ister .
-Yerinde tetkikine lüzum gösteren hususlarda şahsen veya savunma ve sivil savunma uzmanları aracılığı ile bağlı bulunduğu makam adına denetleme ve inceleme yapar.
-Gerekirse bağlı bulunduğu makamca seçilen diğer ilgili uzmanlardan kurulmuş karma inceleme komisyonları vasıtasıyla yerinde denetleme ve tetkikler de yaptırır.

Sivil Savunmanın Gereklilik Nedenleri:
 
Tehdit Eden Tehlikeler Şunlardır:
o Düşman taarruzları
o Doğal afetler
o Deprem,
o Su baskını,
o Toprak kayması (heyelan),
o Kaya düşmesi,
o Çığ,
o Kuraklık,
o Fırtına – kasırga – tayfun,
o Volkan patlaması,
o Tsunami (deprem sonrası oluşan dev dalgalar.)
o Hava – su – çevre kirlenmesi,
o Sınai kazalar,
o Ulaşım kazaları (kara, demir, hava, deniz yolları),
o Büyük yangınlar.
Bu nedenlerden dolayı Sivil Savunma Teşkilatına ve onun alt birimlerine ihtiyaç duyulmaktadır

admin tarafından yazılmıştır


“Sivil Savunma” Konusu 1 kere Cevaplanmış

  1. 1. zeynep kuru Says:

    teşekkürler

Yorum Yaz